KONTAKT
47-400 Racibórz
ul. Szewska 5/1
TELEFON: +48 500 350 731   TELEFON / FAX: +48 32 415 88 16

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Czynnością notarialną

jest czynność, dla której przepisy prawa przewidują formą notarialną, bądź której formę taką chcą nadać jej strony.

W szczególności notariusz:
•    sporządza akty notarialne
•    sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
•    sporządza poświadczenia:
•    własnoręczności podpisu
•    zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
•    daty okazania dokumentu
•    pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
•    doręcza oświadczenia
•    spisuje protokoły
•    sporządza protesty weksli i czeków
•    przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
•    sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
•    sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
•    sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
•    sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Czynności notarialne

, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności.  Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Czynności notarialnych

polegających na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów notariusz dokonuje na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy.
Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy strona czynności ma zdolność do czynności prawnych.